dot dot
ตำราศัลยศาสตร์ (Textbook of Surgery)icon   * (สินค้าหมด)
รหัส : 9749897652
ยี่ห้อ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่น : ทวีสิน ตันประยูร
ราคาปกติ :  750.00      
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 10
ปีที่พิมพ์ : 2007
จำนวนหน้า 1197
ประเภทปก Soft Cover
ขนาด (Inch) 7 x10
ISBN: 9749897652
รายละเอียดทั้งหมด :

ตำราศัลยศาสตร์ (Textbook of Surgery)

รายละเอียด

การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ตำราภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกาแพทยศาสตร์ ตำราด้านศัลยศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ตำราศัลยศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ตำราศัลยศาสตร์ภาษาอังกฤษแบ่งได้เป็น 2ประเภท ประเภทหนึ่งได้แก่ ตำราขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับเริ่มต้นอ่านหรือใช้ทบทวน แต่ก็มักจะมีเนื้อความน้อยเกินไป บางเล่มก็เป็นการสรุปเพื่อใช้ในการสอบ อีกประเภทหนึ่งก็เป็นตำราขนาดใหญ่ มีเนื้อหารายละเอียดมากในทุกบททุกตอน ไม่เหมาะกับนิสิต นักศึกษาแพทย์ หรือแม้แต่เฉพาะทางศัลศาสตร์ทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในด้านศัลยศาสตร์สาขาอืนๆบ้าง นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาที่ไม่คล่องแคล่วในการอ่านภาอังกฤษนัก ก็จะใช้เวลาอ่านนานเป็นเหตุให้ไม่สามารถจับจุดที่สำคัญได้ ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2534 คณาจารย์ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันแต่งและเรียบเรียงตำราศัลยศาสตร์ภาษาไทยนี้ขึ้น โดยมีการหารือร่วมกัน กำหนดจุดหมายของการเขียนตำรานี้ร่วมกัน ทำให้เกิดตำราศัลยศาสตร์ที่นิสิตนักศึกษาทั้งในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านนี้ให้ได้รับความรู้ที่จำเป็นและเหมาะสม ได้รับแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านศัลยศาสตร์ด้วยตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพที่ได้ศึกษามา เนื้อหาในแต่ละบทแต่ละตอนจึงถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถใช้สำหรับแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ที่สามารถใช้ศึกษาหาความรู้ประกอบสำหรับศัลยศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาตรงที่ได้ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านนั้น ๆ มาได้อีกด้วย ตำราศัลยศาสตร์ที่จัดพิมพ์ขึ้นจึงหมดไปอย่างรวดเร็ว จนต้องพิมพ์ครั้งที่ 2 และ 3 ในปี พ.ศ. 2536 และ 2538 โดยมีการปรับปรุงเป็นบางส่วน ทั้งนี้โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนิต วัชรพุกก์ เป็นบรรณาธิการ และต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ก็ได้เข้ามาร่วมดำเนินการด้วย ในระยะต่อมามีการจัดการทบทวนและปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง บางบทมีการเปลี่ยนตัวอาจารย์ผู้นิพนธ์แทนผู้ที่เกษียณอายุไป บางบทเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ทางวิชาการที่พัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ ตำราศัลยศาสตร์นี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือประเภทตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาจากงานมหกรรมหนังสือ : จากสารระสู่รูปเล่ม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจาตำราทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2535 โดยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่ได้รับจำนวนครั้งที่จัดพิมพ์ และยอดจำหน่าย เป็นสิ่งยืนยันว่าตำราศัลยศาสตร์นี้เป็นหนังสือที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างสูง สำหรับการจัดพิมพ์ในครั้งที่ 10 นี้ ท่านบรรณาธิการรุ่นก่อนได้ให้ความไว้วางใจให้เราทั้งสามร่วมกันทำหน้าที่คณะบรรณาธิการใหม่ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากจากฉบับก่อน แต่ก็ยังคงแนวทางในการเขียนตำราเช่นเดิม ดังกล่าวข้างต้น มีการจัดแบ่งเป็น 3ตอนหลักได้แก่ ศัลยศาสตร์พื้นฐาน ศัลยศาสต์อุบัติเหตุและศัลยศาสตร์ในแต่ละสาขา แต่จัดพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ และได้สำนักพิมพ์ปรีชาธรอินเตอร์พริ้นมาช่วยในการพัฒนารูปเล่ม โดยเฉพาะด้านภาพประกอบ ซึ่งในครั้งนี้ก็พยายามที่จะเขียนขึ้นเองใหม่แม้จะยังไม่ทั้งหมดก็ตาม

สารบัญ


ตอนที่ 1 History and development of surgery 1 An approach to surgery 11 Evidence based surgery 17 Ethics in suryical practice 23 Responses to injury 47 F;iod - electrolytes and acid - base 55 Shock 79 Wound healing and wound care 93 Nutrition in the surgical patients 107 Hemostasis, surgical bleeding and transfusion 121 Cardiopulmonary resuscitation 139 Surgical Infection 155 Transplantation 185 Anesthesia 201 Preoperative and Postoperative care 219 Multiple organ dysfunction syndrome 233 Burn 251 Bites and stings 281 ตอนที่ 2 Trauma : Genera Principles 295 Head injury 309 Spinal injury 327 Injury of the neck 341 Facial injury 351 Chest injury 365 Abdominal injury 383 Urology injury 401 Vascular injury 409 Injury to Bones and joints 417 Hand injury 457 ตอนที่ 3 Skin, soft tissue and tumors 479 Congenital anomalies of the head and neck 495 Tumors of the head and neck 507 Thyroid 517 Parathyroid 537 Breast 545 Diseases of the arterial system 567 Venous diseases and lymphatics 609 Multiple endocrine neoplasia 625 Acute Abdomen 635 Peritoneal cavity 645 Hernias 655 Esophagus 673 Stomach 701 Small intestine 735 Liver and portal system 753 Biliary tract 785 Pancreas 801 Spleen 826 Appendix 837 Colon and rectum 849 Perianal disorders 873 Pediatric surgery 907 ความรู้พื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่ง 967 Principles of neurologic diagnosis 973 CNS infection 1007 Brain tumors 1035 Genitourinary system 1053 Diseases of the adrenal 1093 Congenital heart diseases 1101 Thoracic aortic aneursms 1125 Valvular heart 1133 Lung, Pleura and Mediastinum 1147 The pericardium 1171 Aortic 1177 Coronary artery bypass grafting 1187


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com