dot dot
ออร์โธปิดิกส์icon  
รหัส : 9749510223
ยี่ห้อ : บจก. โฮลิสดิก พับลิชชิ่ง
รุ่น : วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ราคาปกติ :  750.00      
รายละเอียดย่อ :
พิมพ์ครั้งที่ : 3
ปีที่พิมพ์ : 2550
จำนวนหน้า 582
ประเภทปก Hard Cover
ขนาด (Inch) 9x11
ISBN: 9749510223
รายละเอียดทั้งหมด :

ออร์โธปิดิกส์

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3 เล่มนี้ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมเรื่องต่างๆ ให้ครบถ้วน ทันสมัย เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ชีวฟิสิกส์ พยาธิวิทยาระดับเซลล์ และวิทยาภูมิคุ้มกัน เกิดหลักการและแนวคิดใหม่ๆ หลายเรื่อง ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ในทางคลินิกอย่างรวดเร็ว เช่น โรคข้อเสื่อม กระดูกอักเสบเป็นหนอง และภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น ตำราเล่มนี้ได้พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหลายและเขียนอย่างกระชับ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาในช่วงที่จำกัด เนื้อหาได้ครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ทางออร์โธปิดิกส์ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยจำกัดรายละเอียดในเรื่องการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ซึ่งค่อนข้างมากและซับซ้อน นอกเหนือขอบเขตที่ควรรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฎิบัติ อย่างไรก็ตามผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตำราออร์โธปิดิกส์เฉพาะสาขาที่เรียบเรียงจากคณาจารย์ชุดเดียวกัน ศัพท์ต่างๆที่ใช้ในตำราเล่มนี้ ได้พยายามใช้คำศัพท์ภาษาไทยทั้งหมดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยอ้างอิงจากซีดีรอมศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รุ่น 1.1 ซึ่งเมื่ออ่านระยะแรกจะรู้สึกไม่คุ้นเคย แต่หากอ่านทบทวนหลายๆๆเที่ยวจะพบว่าการเลือกใช้คำศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้อธิบายความหมายได้อย่างลึกซึ้ง และทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องตามรากศัพท์เดิม อย่างไรก็ตามได้ใส่คำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บต่อท้ายให้ในทุกคำ

สารบัญ


บทที่ 1 ชีววิทยาของกระดูก 1 บทที่ 2 การสนานกระดูกและการปรับแต่งกระดูก 21 บทที่ 3 การซักประวัติและตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ 29 บทที่ 4 หลักการพื้นฐานสำหรับกระดูกหักและข้อเคลื่อน 61 บทที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกหักและข้อเคลื้อน 73 บทที่ 6 วิธีการเข้าเฝือกและการดามกระดูก 85 บทที่ 7 การดึงถ่วงน้ำหนัก 93 บทที่ 8 การรักษาโดยการยึดตรึงภายใน 101 บทที่ 9 วิทยาการระบาดทางออร์โธปิดิกส์ 109 บทที่ 10 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่ไหล่และต้นแขน 117 บทที่ 11 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่ข้อศอกและแขนท่อนปลาย 129 บทที่ 12 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่ข้อมือและมือ 141 บทที่ 13 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่สะโพกและต้นขา 165 บทที่ 14 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่ข้อเข่าและแข้ง 181 บทที่ 15 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่ข้อเท้าและเท้า 199 บทที่ 16 กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่กระดูกสันหลัง 213 บทที่ 17 การบาดเจ็บที่เชิงกราน 241 บทที่ 18 กระดูกหักและข้อเคลื่อนในเด็ก 253 บทที่ 19 กระดูกหักแผลเปิด 289 บทที่ 20 ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์และการรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 301 บทที่ 21 การบาดเจ็บจากกีฬา 317 บทที่ 22 ข้อเสื่อม 325 บทที่ 23 เนื้องอกกระดูก 341 บทที่ 24 โรคกระดูกเมแทบอลิก 363 บทที่ 25 กระดูกตายเหตุขาดเลือด 385 บทที่ 26 วิกลภาพแต่กำเนิดที่รยางค์ 397 บทที่ 27 ความผิดปกติแต่กำเนิดที่กระดูกสันหลัง 425 บทที่ 28 การติดเชื้อที่กระดูกและข้อในเด็ก 445 บทที่ 29 กระดูกอักเสบเป็นหนองเรื้อรัง 463 บทที่ 30 การติดเชื้อแกรนูโลมาและวัณโรคกระดูกและข้อ 475 บทที่ 31 ความผิดปกติที่เนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อย 483 บทที่ 32 ปวดหลัง ปวดคอ 493 ภาคผนวก : สื่อการสอนเรื่องภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ 523 ภาคผนวก : แนวทางเวชปฏิบัติทางออร์โปดิกส์ 541 ดัชนี 553


จำนวน      


dot
Products-สินค้า
dot
Reference & Dictionary & Encyclopedia
Pre-Ent-Test to Medical Faculty
Nursing
Science & Allied Health
Clinical Medicine
Digitalbook Reader
dot
Newsletter

dot
dot
Menu
dot
bulletการชำระเงิน- Paymant
bulletปฎิทินกิจกรรม-Acivity Calendar
bulletสนใจ เขียน แปลตำราแพทย์-Publishing Medical Book
bulletรับพิมพ์และจัดจำหน่ายตำราแพทย์-Printing and Distribute medical book
bulletตารางออกบูธ-Booth Exhibition
bulletแนะนำร้านหนังสือแพทย์-Medical Bookstore Model
bulletบทความ-Article
dot
Search-ค้นหาสินค้า


  [Help]
dotCopyrights © 2017 by Top Publishing All Rights Reserved.
www.topmedicalbook.com Thailand newwave of medical distributor,publishing and bookstore. Book E-book,PDA Multimedia Database For Course Adoption, Pls feel free to reserve stock in time with special offer from us. E-mail : contact@toptextbook.com